پیگیری سفارش

شما در این صفحه می توانید از وضعیت سفارش خود به طور کامل مطلع شوید. حداکثر تا 24 ساعت پس از وضعیت ارسال شده، کد رهگیری پستی نیز در سامانه قرار می گیرد و سفارش قابل رهگیری خواهد بود.